🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Informacja dotycząca dostarczanych dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że na wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce lub Filii w Ząbkach w zależności od powodu zgłoszenia dziecka należy dostarczyć oryginał:

 • zaświadczenia lekarskiego
 • informacji o dziecku do kształcenia specjalnego – dla szkoły lub przedszkola
 • informacji o dziecku po zrealizowanym nauczaniu indywidualnym
 • opinii logopedycznej na potrzeby ZO
 • informacji o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie
 • informacji o dziecku do zindywidualizowanej ścieżki
 • informacji o uczniu szkoły ponadpodstawowej kierowanym do Poradni na badania pod kątem specyficznych trudności szkolnych
 • informacji o uczniu szkoły podstawowej
 • druku pełnomocnictwa
 • druku o przekazanie teczki
 • wniosku o wydanie kopii dokumentów z karty indywidualnej dziecka

 

Pozostałe dokumenty np. wypisy szpitalne, dokumentacja medyczna, zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia itp. mogą być dostarczone w formie kserokopii.

Poradnia i Filia nie wykonuje kopii.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest dostarczenie na umówiony termin konsultacji następujących dokumentów lub ich kopii:

 • Zaświadczenie lekarskie / dokumentacja medyczna – informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę (który wydaje zaświadczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej). Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać jedną z kategorii orzeczeniowych: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa/afazja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężona. Zaświadczenie nie jest konieczne w przypadku niepełnosprawności intelektualnej (diagnozy dokonuje psycholog).
 • Informacja o dziecku  z przedszkola / szkoły (z pieczątką placówki i podpisem osoby sporządzającej) informująca o funkcjonowaniu w zakresie: rozwoju poznawczego, motorycznego , komunikacji, społeczno – emocjonalnego z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron dziecka.
 • Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej (SI), zaświadczenie od fizjoterapeuty.
 • Świadectwo szkolne
 • Inna dokumentacja(np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się po dostarczeniu kompletu dokumentów i uzupełnieniu niezbędnych diagnoz (zalecane badania przeprowadzone na terenie PPP).

Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Wydawane jest dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego  w szkole podstawowej.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 • Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez lekarza wraz z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego (okres nauczania indywidualnego nie powinien być krótszy niż 30 dni).
 • Informacja o dziecku ze szkoły / przedszkola o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka.
 • Uzupełniająca dokumentacja z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice taką posiadają.

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego składa się po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Wydawane jest dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, określające czas (z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia nauczania indywidualnego), w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni)
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne jest zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu
 • Informacje nauczycieli uczących o funkcjonowaniu ucznia w szkole,
 • Świadectwo szkolne lub oceny z I semestru
 • Wyniki badania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego (jeśli były wykonywane w innych placówkach niż PPP w Zielonce).

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu.

 Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Mogą się o nie starać rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 • Zaświadczenie lekarskie (ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka.
 • Opinia pedagogiczna z przedszkola / szkoły / placówki informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
 • Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, innych.
 • Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, orzeczenia sądu itp).

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych składa się po dostarczeniu w/w dokumentów.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może być realizowane w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnie.

Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wydawana jest dla dzieci od chwili  wykrycia  niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

W celu rozpoczęcia procedury wydania opinii niezbędne jest złożenie w Poradni następujących dokumentów lub ich kopii:

 • Zaświadczenie lekarskie(ewentualnie z dokumentacją medyczną) informujące  sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę (na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej) .
 • Opinia ze żłobka / przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno-społecznym dziecka (jeśli dziecko uczęszcza do placówki).
 • Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych, logopedycznych, SI.
 • Inna dokumentacja (np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, orzeczenie sądu).

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składany jest po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu. 

Orzeczenia i opinie dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących.

Wydają zespoły orzekające działające w poradniach wskazanych przed kuratora oświaty. Za zgodą organu prowadzącego, na terenie naszego powiatu – PPP w Wołominie, ul. Legionów 85 

Informacje dotyczące dostarczanych dokumentów

Informacja

Dodaj tu swój tekst nagłówka

dokumenty

Informacje

Skip to content