Informacje dla osób zgłaszających się do Poradni:

 • Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przynależność oraz sytuację materialną.
 • W poradni przestrzegamy prawa o ochronie danych osobowych oraz standardów i procedur wykonywania badań.
 • Nasi pracownicy przestrzegają zasad kodeksu etycznego, wynikającego z wykonywanego zawodu.
 • Wnikanie w osobiste sprawy klienta jest dopuszczalne w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Personel poradni jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie spotkań (zasada ta nie obowiązuje w takich przypadkach jak zagrożenie zdrowia i życia, podejrzenie lub wykrycie przemocy, wykorzystywania itp.).
 • W poradni przestrzegamy zasad:
  – Przekazywania informacji o przebiegu badania.
  – Przekazywania informacji o dziecku tylko osobom upoważnionym.
  – Uprzejmości, cierpliwości, a jednocześnie asertywności.
  – Nie przekraczania granic swoich kompetencji.
  – Poszanowania kompetencji innych specjalistów.
 • Nasi pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania czynności zawodowych, jeśli okoliczności zewnętrzne lub stan psychiczny czy fizyczny pracownika, mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.