🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Pracownicy Poradni w Zielonce

 • Małgorzata Zawadyl - dyrektor, pedagog, terapeuta

  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W 2007 r. ukończyła w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie podyplomowe studia na kierunku: Terapia Pedagogiczna. W 2013 r. uzyskała certyfikat upoważniający do prowadzenia Terapii psychomotorycznej. W 2017 r. ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika. W poradni pracuje od 2007 roku. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi terapię pedagogiczną, warsztaty ortograficzne, przesiewowe badania w ramach programu „Słyszę, widzę, mówię”, terapię psychomotoryczną, grupowe warsztaty dla dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych i konsultacje dla rodziców. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wspomagania rozwoju dzieci rozpoczynających naukę.

 • Hanna Buczyńska-Ciak - psycholog

  W poradni pracuje od 1995r. Studia magisterskie ukończyła w 1991r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność kliniczna. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyła i uzyskała certyfikat upoważniający do prowadzenia „Treningu Zastępowania Agresji”z dziećmi i młodzieżą. W 2006r uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Mediacji – edukator mediacji rówieśniczych. W 2012r. uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Mediacji – mediator rodzinny. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, problemów emocjonalnych i wychowawczych u młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Prowadzi badania predyspozycji zawodowych, doradztwo indywidualne i grupowe. Na terenie szkół organizuje spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami na tematy związane z wyborem zawodu.

 • Monika Czerwińska - logopeda, pedagog

  Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium logopedycznego UKSW w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Edukacji Początkowej i Reedukacji UW. Ukończyła wiele kursów doskonalących, których elementy wykorzystuje w swojej pracy m.in. glottodydaktyki, dziecięcej mateamtyki, psychomotoryki oraz integracji sensorycznej. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz diagnozą trudności szkolnych. W Poradni pracuje od 2006 r., wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu jako wychowawca i logopeda.

 • Małgorzata Fijałkowska - pedagog, terapeuta

  Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyła kierunek pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, a także Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej w klasach 0 – III. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki. Prowadzi zajęcia rozwijające twórcze myślenie oraz zajęcia dla młodych matematyków. Zaprasza na konsultacje dotyczące problemów edukacyjnych.

 • Aneta Gilewicz - psycholog, terapeuta SI

  Absolwentka psychologii UKSW oraz integracji sensorycznej Centrum SI w Warszawie. Ukończyła szereg kursów i szkoleń rozwijających warsztat pracy oraz umiejętności zawodowe a także studia podyplomowe z Poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w niepublicznym terapeutycznym przedszkolu i szkole oraz niepublicznej poradni prowadzącej terapię dzieci w spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz integracji sensorycznej, prowadzi terapie integracji sensorycznej oraz konsultacje psychologiczne dla rodziców.

 • Magdalena Głaska - psycholog

  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z diagnozy klinicznej małego dziecka i jego rodziny. Ukończyła także liczne szkolenia dotyczące stosowania różnych technik diagnostycznych, diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, a także dzieci z mutyzmem wybiórczym. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną (trudności w nauce, problemy emocjonalne, wychowawcze).

 • Małgorzata Grabowska - psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

  Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie na wydziale psychologii klinicznej i zdrowia. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie, obecnie w trakcie certyfikacji PTTPB w Warszawie. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi wsparcie psychologiczne dla dzieci z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, nastroju, odżywiania oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Jest członkiem Zespołu Orzekającego.

 • Magdalena Jaskólska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

  Absolwentka filologii polskiej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Jest także terapeutą integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkole jako terapeuta pedagogiczny, wychowawca oraz nauczyciel języka polskiego. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych oraz terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej. Zajmuje się również konsultacjami dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce.

 • Dorota Jurczak – logopeda

  Absolwentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na wydziale Filologii Polskiej w Pułtusku. Ukończyła studia magisterskie ze specjalnością nauczycielską a także Studia Podyplomowe w zakresie logopedii i Studia Podyplomowe: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła będąc nauczycielem – polonistą w szkole ponadgimnazjalnej a następnie pracując jako logopeda w przedszkolu. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

 • Klaudia Kozyra - pedagog, terapeuta

  Absolwentka pedagogiki w SGGW w Warszawie na specjalnościach: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną Ukończyła m.in. takie kursy jak: hipoterapia, terapia ręki. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła poprzez prowadzenie zajęć z zakresu arteterapii i mnemotechnik (technik szybkiego zapamiętywania). W swoich pracach naukowych zajmowała się znaczeniem zajęć arteterapeutycznych w funkcjonowaniu dzieci z autyzmem oraz znaczeniem mnemotechnik w funkcjonowaniu dziecka z dysleksją rozwojową. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią pedagogiczną.

 • Elżbieta Król - psycholog

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja – psychologia wychowawcza, studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej – Diagnoza i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie oraz liczne kursy i szkolenia (m.in. Trening Zastępowania Agresji). W Poradni pracuje z dziećmi młodszymi – wiek przedszkolny i szkolny, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, dysleksji oraz poradnictwem dla rodziców. Jako przewodnicząca Zespołu Orzecznictwa odpowiada za wydawanie orzeczeń do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 • Monika Kuc - pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta terapii miofunkcjonalnej

  Absolwentka WSPS w Warszawie na wydziale rewalidacji, Studium Kwalifikacyjnego Logopedii Szkolnej, podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą. Posiada certyfikat mediatora wydany przez Polskie Centrum Mediacji oraz dyplom logopedy medialnego. Ukończyła wiele kursów doskonalących z zakresu terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej oraz szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w szkole specjalnej, w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii integracji sensorycznej, terapii psychomotorycznej i terapii słuchowej wg A. Tomatisa. W PPP w Zielonce pracuje od 1992 r., od 2002 roku jest jej dyrektorem. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, a także emisją i impostacją głosu. Uważa, że kontakt z drugim człowiekiem jest wielkim wyzwaniem, ale także wspaniałym doświadczeniem osobistym, które zawsze wzbogaca i jest podstawą do nowych poszukiwań i rozwoju.

 • Anna Pielat - pedagog, terapeuta

  Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika ogólna oraz nauczanie początkowe), a także Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracowała w szkołach podstawowych jako nauczycielka klas młodszych, a od 1995 roku – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce. W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także z trudnościami w matematyce. Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, adresowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Prowadzi także warsztaty ortograficzne. Rodziców i uczniów zaprasza na konsultacje pedagogiczne. Nie jest to badanie pedagogiczne ani dłuższa terapia, ale jednorazowa porada – wskazówka do samodzielnej pracy nad problemem dziecka (czytanie, pisanie – także praca nad poprawą graficznej strony pisma).

 • Elżbieta Szałata - psycholog, terapeuta

  Jest absolwentką Psychologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecne UKSW). Ukończyła Studia Podyplomowe w UKSW w zakresie Nauk o Rodzinie oraz Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie a także wiele kursów doskonalących i poszerzających umiejętności zawodowe. Początki pracy zawodowej to opieka psychologiczna nad pacjentami z problemami psychiatrycznymi w oddziałach pracy chronionej w Warszawie i Falenicy. W Poradni w Zielonce zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży, wspieraniem rodziców w problemach wychowawczych, wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży w trudnościach emocjonalno-społecznych, rozwojowych oraz doradztwem w dziedzinie wyboru zawodu i szkoły. Zależy jej, aby w pracy z młodymi ludźmi odkrywać ich mocne strony, talenty jako bazę do dalszego rozwoju. Prowadzi warsztaty szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W pracy psychologa bardzo sobie ceni współpracę z Rodzicami – z Mamami i Ojcami, od których tak dużo zależy w życiu, rozwoju dziecka.

 • Magdalena Tomczyńska - pedagog specjalny, neurologopeda

  Absolwentka WSPS w Warszawie na Wydziale Rewalidacji, Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii UMCS w Lublinie. Ukończyła wiele kursów doskonalących m.in. Trening Zastępowania Agresji ART, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, trening słuchowy A. A. Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole szpitalnej, przedszkolu oraz w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy w wieku starszym przedszkolnym i szkolnym.

 • Magdalena Waniewska - psycholog

  Absolwentka psychologii UKSW w Warszawie oraz 3 – letniego Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Ukończyła szereg kursów i szkoleń rozwijających warsztat pracy i umiejętności zawodowe, zarówno z obszaru diagnozy, w tym diagnozy spektrum autyzmu, jak i terapii psychologicznej i szeroko pojętego wsparcia. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole specjalnej, szkole i przedszkolu integracyjnym oraz niepublicznej placówce prowadzącej terapię i diagnozę dzieci z niepełnosprawnościami. W Poradni zajmuje się diagnozą dziecka i rodziny, prowadzi wsparcie psychologiczne i konsultacje dla rodziców. Jest członkiem Zespołu Orzekającego.

 • Zofia Wyczółkowska- psycholog

  Absolwentka wydziału psychologii SWPS w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału pedagogicznego. Ukończyła szereg kursów doskonalących m.in. Trening Zastępowania Agresji w Instytucie Amity, MBTT – Mindfulness-Based Teacher Training w Polskim Instytucie Mindfulness, TSR I stopnia w Centrum TSR. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu i szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 • Agnieszka Zalewa - psycholog - nieobecna w pracy w roku szkolnym

  Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa łącząc pracę w poradni z pracą w szkole podstawowej. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, poradnictwem wychowawczym; współprowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców. Ukończyła szereg kursów m.in. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Stosowana Analiza Zachowania, Trening Zastępowania Agresji, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 • Edyta Ziemińska-Dąbrowska - psycholog

  Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Diagnoza Kliniczna dziecka i jego rodziny” Specjalizuje się w psychologicznej diagnozie specyficznych trudności w nauce. Ponadto w Poradni zajmuje się prowadzeniem terapii dysleksji metodą Warnkego oraz funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment Feuersteina. Ukończyła szereg szkoleń w Polsce i zagranicą (Austria, USA) m.in. Integracja Sensoryczna Oryginal wg Ayres w tym diagnoza testem SIPT, Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, Diagnoza symptomów depresji u dzieci i młodzieży, Terapia ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Skip to content