🏠 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce
ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: sekretariat@pppzielonka.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Kodeks etyczny

Zasady etyki zawodowej pracownika PPP w Zielonce

 1. Pracownik PPP jest zobowiązany do przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej
  Polskiej, Karty Nauczyciela i innych aktów prawa.
 2. W pracy zawodowej pracownik PPP kieruje się fundamentalnymi wartościami
  humanistycznymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
  i Konwencji Praw Dziecka.
 3. Pracownik PPP szanuje autonomię dziecka oraz jego rodziny. Pamięta, że pierwszymi
  i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice. Szanuje ich prawa oraz wspomaga
  w procesie wychowania.
 4. Pracownik PPP jest zobowiązany do dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  i ochrony danych osobowych. Jest świadomy szczególnej odpowiedzialności
  wynikających z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania
  jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania czynności
  zawodowych.
 5. Pracownik PPP zapewnia wszystkim klientom Poradni atmosferę bezpieczeństwa,
  dyskrecji, poszanowania ich praw.
 6. Pracownik PPP wykazuje bezwarunkowo gotowość zrozumienia i chęć pomocy
  klientom korzystającym z oferty Poradni. Intencja niesienia pomocy i staranność
  wykonywania czynności zawodowych nie zależy od pozycji społecznej klienta.
  Pracownik PPP jest wolny od uprzedzeń narodowych, religijnych,
  światopoglądowych.
 7. Pracownik PPP pracuje rzetelnie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
  Wykonuje powierzone zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 8. Pracownik PPP w sposób uczciwy i rzetelny informuje klientów o skuteczności
  stosowanych metod diagnozy lub terapii. Podejmując działalność praktyczną
  informuje osoby korzystające z pomocy o ewentualnym ryzyku związanym
  ze stosowanymi metodami oraz o istniejących metodach alternatywnych.
 9. Pracownik PPP dba o nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.
 10. Pracownik PPP jest świadomy swojego wpływu na innych ludzi, dlatego korzysta
  z konsultacji lub superwizji.
 11. W trosce o godność zawodu pracownik PPP jest szczególnie odpowiedzialny za to,
  aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być interpretowane jako
  korupcyjne.
 12. Pracownik PPP przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje. Cechuje go
  koleżeńskość, otwartość i komunikatywność, wysoka kultura osobista, kultura języka
  ojczystego. Zachowuje się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Jest świadom,
  iż naruszenie zasad etyki zawodowej podważa godność zawodową i może mieć
  negatywny wpływ nie tylko dla niego, ale i dla całego środowiska.
 13. Pracownik PPP nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają jego
  niezależność zawodową, zwłaszcza takich, które uniemożliwiają stosowanie zasad
  etyki zawodowej.

 

Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12 lutego 2013 r.

Skip to content