🏠 Poradnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zielonce ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
☎ tel. 22 760 24 97
📧 e-mail: pppzielonka@wp.pl


🏠 Filia w Ząbkach ul. Batorego 62A, 05-091 Ząbki
☎ tel. 22 308 85 55
📧 e-mail: filia@pppzielonka.pl

Procedura wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W celu rozpoczęcia procedury wydania orzeczenia niezbędne jest dostarczenie na umówiony termin konsultacji następujących dokumentów lub ich kopii:

  • Zaświadczenie lekarskie / dokumentacja medyczna – informujące o sytuacji zdrowotnej dziecka wydane przez jednego ze specjalistów np.: lekarza rehabilitacji medycznej, neurologa, psychiatrę, pediatrę (który wydaje zaświadczenie na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej). Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać jedną z kategorii orzeczeniowych: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa/afazja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężona. Zaświadczenie nie jest konieczne w przypadku niepełnosprawności intelektualnej (diagnozy dokonuje psycholog).
  • Informacja o dziecku  z przedszkola / szkoły (z pieczątką placówki i podpisem osoby sporządzającej) informująca o funkcjonowaniu w zakresie: rozwoju poznawczego, motorycznego , komunikacji, społeczno – emocjonalnego z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron dziecka.
  • Informacje z innych poradni bądź gabinetów terapeutycznych, jeśli rodzice posiadają np.: wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej (SI), zaświadczenie od fizjoterapeuty.
  • Świadectwo szkolne
  • Inna dokumentacja(np. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się po dostarczeniu kompletu dokumentów i uzupełnieniu niezbędnych diagnoz (zalecane badania przeprowadzone na terenie PPP).

 

Zaleca się aby na konsultacje do przedstawiciela zespołu dostarczyć kopie dokumentów wraz z oryginałami do wglądu.

Skip to content