Pracownicy Poradni w Zielonce

Hanna Buczyńska-Ciak


psycholog, doradca zawodowy

W poradni pracuje od 1995r. Studia magisterskie ukończyła w 1991r. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność kliniczna.

W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyła i uzyskała certyfikat upoważniający do prowadzenia „Treningu Zastępowania Agresji”z dziećmi i młodzieżą.

W 2006r uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Mediacji – edukator mediacji rówieśniczych.

W 2012r. uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Mediacji – mediator rodzinny.

W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, problemów emocjonalnych i wychowawczych u młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Prowadzi badania predyspozycji zawodowych, doradztwo indywidualne i grupowe. Na terenie szkół organizuje spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami na tematy związane z wyborem zawodu.

 

Monika Burska


psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Klinicznym Oddziale Psychosomatycznym oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego oraz pracując jako psycholog w przedszkolach i szkołach.

Ukończyła szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT, Terapię ręki oraz posiada certyfikat terapeuty metodą Warnkego.

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną.

 

Monika Czerwińska


logopeda, pedagog

Absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Podyplomowego Studium logopedycznego UKSW w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Edukacji Początkowej i Reedukacji UW.

Ukończyła wiele kursów doskonalących, których elementy wykorzystuje w swojej pracy m.in. glottodydaktyki, dziecięcej mateamtyki, psychomotoryki oraz integracji sensorycznej.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci oraz diagnozą trudności szkolnych.

W Poradni pracuje od 2006 r., wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolu jako wychowawca i logopeda.

 

Joanna Dobrowolska


psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja: psychologia rodziny, szkolna, wychowania, rehabilitacji) oraz Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego.

Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego organizowanej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

W 2011r ukończyła Studia Podyplomowe z Psychoterapii organizowane przez Centrum Psychologiczno –Medyczne MABOR.

Pracę zawodową rozpoczynała w Domu Dziecka.

W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, poradnictwem wychowawczym, pracą z grupą oraz terapią indywidualną i rodzinną.

 

 

Małgorzata Fijałkowska


pedagog

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyła kierunek pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, a także Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej w klasach 0 – III.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Prowadzi zajęcia rozwijające twórcze myślenie oraz zajęcia dla młodych matematyków. Zaprasza na konsultacje dotyczące problemów edukacyjnych.

 

 

Magdalena Jaskólska


pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka filologii polskiej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz socjoterapii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Jest także terapeutą integracji sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała,  pracując w szkole jako terapeuta pedagogiczny, wychowawca oraz nauczyciel języka polskiego.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych oraz terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej. Zajmuje się również konsultacjami dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce.

 

 

Paulina Kostrzewa-Wasilewska


pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka pedagogiki i pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, (specjalizacja: surdopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika wczesnoszkolna).

W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwoju oraz wspieranie ich rodzin.

Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w przedszkolu i szkole z oddziałami integracyjnymi.

W poradni zajmuje się treningiem percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni Metodą Warnkego oraz terapią rozwoju procesów integracji sensorycznej.

Nieobecna w pracy w roku
szkolnym 2020/2021

 

 

Elżbieta Król


psycholog

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja – psychologia wychowawcza, studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej – Diagnoza i terapia trudności wychowawczych – pomoc dziecku i rodzinie oraz liczne kursy i szkolenia (m.in. Trening Zastępowania Agresji).

W Poradni pracuje z dziećmi młodszymi – wiek przedszkolny i szkolny, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, dysleksji oraz poradnictwem dla rodziców.

Jako przewodnicząca Zespołu Orzecznictwa odpowiada za wydawanie orzeczeń do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 

 

Monika Kuc


pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta terapii miofunkcjonalnej

Absolwentka WSPS w Warszawie na wydziale rewalidacji, Studium Kwalifikacyjnego Logopedii Szkolnej, podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą. Posiada certyfikat mediatora wydany przez Polskie Centrum Mediacji oraz dyplom logopedy medialnego.

Ukończyła wiele kursów doskonalących z zakresu terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej oraz szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w szkole specjalnej, w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii integracji sensorycznej, terapii psychomotorycznej i terapii słuchowej wg A. Tomatisa.

W PPP w Zielonce pracuje od 1992 r., od 2002 roku jest jej dyrektorem.

W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, a także emisją i impostacją głosu.

Uważa, że kontakt z drugim człowiekiem jest wielkim wyzwaniem, ale także wspaniałym doświadczeniem osobistym, które zawsze wzbogaca i jest podstawą do nowych poszukiwań i rozwoju.

 

Małgorzata Markowska


logopeda

Absolwentka edukacji początkowej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła wiele kursów doskonalących, których elementy wykorzystuje w swojej pracy.
W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi warsztaty usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach początkowo jako wychowawca, następnie logopeda.

 

Karolina Milewska


pedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku surdopedagogika, wychowanie przedszkolne oraz pedagogika korekcyjna. Uzyskała także dyplom protetyka słuchu (Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie).

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych, warsztaty ortograficzne i konsultacje dla rodziców.

Aktualnie poszerza swoją wiedzę –studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Nieobecna w pracy w roku
szkolnym 2020/2021

 

Magdalena Papoń – Grudzień


psycholog

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia.
Od 2004r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.

Ukończyła szereg kursów doskonalących z zakresu diagnostyki i terapii psychologicznej.

W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą psychologiczną, szkoleniami dla kadry pedagogicznej i szeroko pojętymi problemami dziecka i rodziny.

Posiada doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z ADHD oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi. Prowadziła zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych psychoruchowo.

 

Anna Pielat


pedagog

Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika ogólna oraz nauczanie początkowe), a także Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracowała w szkołach podstawowych jako nauczycielka klas młodszych, a od 1995 roku – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także z trudnościami w matematyce. Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, adresowane przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych.

Prowadzi także warsztaty ortograficzne.

Rodziców i uczniów zaprasza na konsultacje pedagogiczne. Nie jest to badanie pedagogiczne ani dłuższa terapia, ale jednorazowa porada – wskazówka do samodzielnej pracy nad problemem dziecka (czytanie, pisanie – także praca nad poprawą graficznej strony pisma).

 

Katarzyna Przeździecka


psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalności: psychologia wychowawcza stosowana oraz psychoterapia. Ukończyła również Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2011 roku jest także terapeutką integracji sensorycznej.

W Poradni zajmuje się poradnictwem dla rodziców, diagnozą psychologiczną niepowodzeń szkolnych, prowadzi diagnozę i terapię rozwoju procesów integracji sensorycznej.

 

Elżbieta Szałata


psycholog terapeuta

Jest absolwentką Psychologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecne UKSW). Ukończyła Studia Podyplomowe w UKSW w zakresie Nauk o Rodzinie oraz Studia Podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie a także wiele kursów doskonalących i poszerzających umiejętności zawodowe.

Początki pracy zawodowej to opieka psychologiczna nad pacjentami z problemami psychiatrycznymi w oddziałach pracy chronionej w Warszawie i Falenicy. W Poradni w Zielonce zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży, wspieraniem rodziców w problemach wychowawczych, wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży w trudnościach emocjonalno-społecznych, rozwojowych oraz doradztwem w dziedzinie wyboru zawodu i szkoły. Zależy jej, aby w pracy z młodymi ludźmi odkrywać ich mocne strony, talenty jako bazę do dalszego rozwoju.

Prowadzi warsztaty szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

W pracy psychologa bardzo sobie ceni współpracę z Rodzicami – z Mamami i Ojcami, od których tak dużo zależy w życiu, rozwoju dziecka.

 

 

Magdalena Tomczyńska


pedagog specjalny, neurologopeda

Absolwentka WSPS w Warszawie na Wydziale Rewalidacji, Podyplomowego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii UMCS w Lublinie.
Ukończyła wiele kursów doskonalących m.in. Trening Zastępowania Agresji ART, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, trening słuchowy A. A. Tomatisa.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole szpitalnej, przedszkolu oraz w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy w wieku starszym przedszkolnym i szkolnym.

 

Magdalena Waniewska


psycholog

Absolwentka psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła szereg kursów i szkoleń rozwijających warsztat pracy i umiejętności zawodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole specjalnej a także w szkole z oddziałami integracyjnymi.

W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, prowadzi terapię indywidualną, rodzinna i małżeńską, jest członkiem Zespołu Orzekającego.

 

Agnieszka Zalewa


psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa łącząc pracę w poradni  z pracą w szkole podstawowej.
Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, poradnictwem wychowawczym; współprowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców.
Ukończyła szereg kursów  m.in. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Stosowana Analiza Zachowania, Trening Zastępowania Agresji,  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

Małgorzata Zawadyl


pedagog, dyrektor

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

W 2007 r. ukończyła w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie podyplomowe studia na kierunku: Terapia Pedagogiczna.

W 2013 r. uzyskała certyfikat upoważniający do prowadzenia Terapii psychomotorycznej.

W 2017 r. ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika.

W poradni pracuje od 2007 roku. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi terapię pedagogiczną, warsztaty ortograficzne, przesiewowe badania w ramach programu „Słyszę, widzę, mówię”, terapię psychomotoryczną, grupowe warsztaty dla dzieci z opóźnionym rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych i konsultacje dla rodziców.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach. W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi wspomagania rozwoju dzieci rozpoczynających naukę.

 

Edyta Ziemińska-Dąbrowska


psycholog

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Diagnoza Kliniczna dziecka i jego rodziny”

Specjalizuje się w psychologicznej diagnozie specyficznych trudności w nauce. Ponadto w Poradni zajmuje się prowadzeniem terapii dysleksji metodą Warnkego oraz funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment Feuersteina.

Ukończyła szereg szkoleń w Polsce i zagranicą (Austria, USA) m.in. Integracja Sensoryczna Oryginal wg Ayres w tym diagnoza testem SIPT, Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu, Diagnoza symptomów depresji u dzieci i młodzieży, Terapia ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Katarzyna Biniszewska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Warszawie.

Ukończyła kierunek pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, a także
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedii.

W poradni zajmuje się zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą trudności
szkolnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu i szkołach podstawowych w
klasach I – III (początkowo jako wychowawca, następnie również jako terapeuta i logopeda).