Oferta

Przypominamy, że na badanie psychologiczne bądź pedagogiczne niepełnoletni uczeń przychodzi z rodzicem/opiekunem prawnym.
Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości przyjścia z dzieckiem do Poradni wówczas uczeń ma prawo być z inną osobą,
która przyniesie pisemne upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego.

Dzieci zgłaszające się bez rodzica / opiekuna prawnego / osoby upoważnionej  nie będą miały wykonanego badania w danym dniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dn. 1.03.2013r. prosimy o podanie przy badaniu numeru PESEL dziecka.

Prosimy o nieprzyprowadzanie na badania i terapię dzieci chorych.

 

Dla rodziny:

 • Konsultacje dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych oraz trudności szkolnych
 • Mediacje rodzinne – służą pomocą w wyjaśnianiu wzajemnych oczekiwań i potrzeb oraz w podejmowaniu ważnych dla rodziny decyzji.
 • Warsztaty dla Rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
 • Warsztaty dla Rodziców: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?” – cykl ośmiu spotkań
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Rodzice Razem”

 

Zespół Orzekający PPP w Zielonce wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie – wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Procedury dotyczące wydawania orzeczeń w PPP w Zielonce

 

Dla dzieci:

 • Ocena rozwoju dziecka
 • Diagnoza trudności szkolnych
 • Wsparcie psychologiczne
 • Konsultacje logopedyczne
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Warsztaty ortograficzne
 • Terapia Integracji Sensorycznej – Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nie prowadzimy w Poradni diagnozy SI.
 • Terapia psychomotoryczna – terapia grupowa wspierająca rozwój dzieci z zaburzeniami mowy, emocji i ruchu.
 • Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Zajęcia socjoterapeutycze
 • Warsztaty dla dzieci z klas „0” wspierające rozwój funkcji słuchowych i wzrokowych. – Zajęcia rozpoczynają się w drugim semestrze. (więcej)

 

Dla młodzieży:

 • Warsztaty ortograficzne
 • Konsultacje pedagogiczne dotyczące dbałości o estetykę pisma
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania
 • Badania psychologiczne i poradnictwo dla młodzieży dotyczące planowania drogi zawodowej
 • Wsparcie psychologiczne

 

Sieci współpracy dla specjalistów szkolnych i przedszkolnych:

 • Sieć współpracy logopedów szkolnych – pierwsze spotkanie w dniu 8 października 2019 r., godz 9.00
 • Sieć współpracy psychologów szkolnych – pierwsze spotkanie w dniu 17 października 2019 r., godz. 8.30
 • Sieć współpracy terapeutów pedagogicznych:15 listopada 2019 r. Jak uczyć czytania – eliminowanie głoskowania10 stycznia 2020 r. Czytanie ze zrozumieniem 28 lutego 2020 r. Ćwiczenia ortograficzne w terapii pedagogicznej3 kwietnia 2020 r. Ćwiczenie funkcji percepcyjno – motorycznych – pomysły na pomoce22 maja 2020 r. Gry i zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia

  Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 8.30 w gabinecie nr 5

 • Sieć współpracy pedagogów specjalnych pracujących w placówkach ogólnodostępnych lub integracyjnych – pierwsze spotkanie w dniu 7 listopada 2019 r.  o godz. 15.30

 

Telefon konsultacyjny: 514-107-602

jest obsługiwany tylko w środy w godzinach  13-14

Pod w/w numerem telefonu dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Można uzyskać krótką poradę, zgłosić chęć zapisania się do psychologa i uzyskać informacje na temat dostępnych form pomocy psychologicznej (np. porada, konsultacja, interwencja kryzysowa, psychoterapia krótkoterminowa, terapia rodzinna).

Dyżurujący psycholog pomoże rozpoznać, czy zgłaszany problem wymaga konsultacji w Poradni i jeżeli będzie taka możliwość, to zaproponuje termin konsultacji w Poradni.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe umówienie się do psychologa w Poradni w Zielonce, konsultant może też udzielić informacji na temat innych miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.